Polityka prywatności

Polityka Prywatności

W niniejszym dokumencie przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, wskazujemy i wyjaśniamy, w jakich celach to robimy, na jakiej podstawie prawnej, jak długo je przechowujemy. Informujemy również, jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

·        Administratorem Danych Osobowych (dalej „Administrator”) jest CloudiMed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Wilanowska 313, 02-665 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000163344, posiadająca NIP 526-01-52-844, REGON 008502221 (zwana dalej „Spółką”)

·        Spółka jako Administrator dokłada najwyższej staranności, aby zrealizować wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) i w ten sposób chronić Państwa dane osobowe.

·        Mogą się Państwo kontaktować z nami za pośrednictwem poczty zwykłej na wskazany wyżej adres siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania Państwa danych osobowych

W ramach swojej działalności Spółka może gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe:

·        W celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę jako Administratora

·        w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przekazywane przez Państwa do Spółki za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej,

·        w celu ochrony przed roszczeniami w związku z prowadzoną działalnością,

·        w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez Spółkę oraz działalności Spółki.

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO)

W powyższych przypadkach dane Państwa będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania przekazane do Spółkę, a następnie przez 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami lub do wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. 

W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przetwarzania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

·        W celu realizacji umów zawartych przez Spółkę z podmiotami i osobami współpracującymi oraz obsługi złożonych zamówień

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

W powyższym przypadku dane Państwa będą przetwarzane przez okres współpracy i przez okres przewidziany przepisami prawa w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

·        W celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez Spółkę

(podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a i b RODO)

W niniejszym przypadku Państwa dane przetwarzane będą przez okres rekrutacji oraz, jeśli Państwo wyrażą zgodę - dla celów przyszłych rekrutacji przez okres zadeklarowany na odrębnym oświadczeniu.

·        W celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce

(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W tym przypadku dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Informujemy także, że przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Spółkę nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

·        Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być nasi kontrahenci, dostawcy usług i towarów, firmy przewozowe a także inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Spółki na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również audytorzy, prawnicy, doradcy i konsultanci współpracujący ze Spółką.

·        Podmioty które przetwarzają dane w imieniu Spółki działają na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych i na równi ze Spółką są zobowiązane do ich ochrony.

·        Oświadczamy, iż nigdy nie przekazujemy Pani/Pana danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych.

Prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy

·        Zgodnie z RODO (art. 15 – 22) przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, prawo ograniczenia przetwarzania a także prawo żądania sprostowania oraz – w określonych przypadkach – usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

·        Osoby, których dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu mogą zgłosić sprzeciw, oświadczając, że nie życzą sobie, byśmy na tej podstawie przetwarzali ich dane osobowe.

·        Spółka jako administrator nie udostępnia Państwa danych osobom nieuprawnionym. Dlatego jeśli będziemy mieli wątpliwości co do tego, że osoba, która np. prosi o dostęp do danych lub żąda ich usunięcia, to rzeczywiście osoba, której dane przetwarzamy, możemy zwrócić się do niej z prośbą o dodatkowe informacje.

Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, iż Spółka powołała i zgłosiła do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prawo wniesienia skargi do PUODO

W przypadku gdy uznają Państwo, że ich prawa zostały naruszone, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.